Osiguranje

Osiguranje je najbolji način da zaštitite svoju imovinu a isplati se onda kada je najpotrebnije.

Osiguranje imovine

Osiguranje imovine obuhvata osiguranje od većine rizika koji mogu da ugroze vašu pokretnu i nepokretnu imovinu kao što su požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad, poplava ili bujica, izlivanje vode iz vodovodnih cevi, klizanje tla ili odronjavanje zemljišta, provalna krađa ili razbojništvo i drugo.

Svrha osiguranja imovine jeste naknada štete koja nastane na toj imovini.

Osnovna načela imovinskog osiguranja jesu da naknada iz osiguranja ne može biti veća od stvarne štete i da prava iz osiguranja može imati samo lice koje je u trenutku nastanka štete imalo materijalni interes da se ona ne dogodi.

Iznos naknade iz osiguranja ne može biti veći naznačenog iznosa na polisi (osigurana suma) čak i ako je stvarna šteta veća od tog iznosa.

Prilikom zaključenja ugovora o imovinskom osiguranju moguće je dogovoriti sa društvom za osiguranje da snosite deo štete sami (ovo se naziva franšiza) i da imate pristupačniju stopu premije.

Posebna vrsta osiguranja imovine kojom se obezbeđuje zaštita od rizika oštećenja, uništenja ili gubitka motornih vozila naziva se kasko-osiguranje motornih vozila. U zavisnosti od obima pokrića, postoji puno i delimično kasko-osiguranje motornih vozila. Prvim se obuhvataju štete koje su nastale kao posledica saobraćajnih rizika, požara i drugih opasnosti, zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica i još neki drugi rizici. Delimično pokriće se zasniva na izboru nekih od rizika iz punog pokrića. Prema uslovima osiguranja naših osiguravača, krađa, odnosno protvpravno oduzimanje vozila, posebno se ugovara ako su prethodno pokriveni osnovni rizici.

Više informacija o auto-kasko osiguranju pogledajte u prospektu Narodne banke Srbije

www.nbs.rs/export/internet/latinica/63/prospekti/50_kasko.pdf

Imovinsko osiguranje obuhvata ne samo štete na stvarima, već pokriva i imovinske interese, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka osiguranikove imovine (tu spada osiguranje od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje od prekida rada, garancijsko osiguranje i drugo).

Sem osiguranja stvari i osiguranja imovinskih interesa u osiguranje imovine u širem smislu spadaju i transportna osiguranja od raznih rizika za vreme prevoza koja štite određene imovinske koristi u vezi sa prometom robe.

Osiguranje imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj, pošto bi inače pretrpelo neki materijalni gubitak.

Više informacija o osiguranju imovine pogledajte u prospektu Narodne banke Srbije

www.nbs.rs/export/internet/latinica/63/prospekti/50_imovinsko.pdf

Osiguranje lica obuhvata one vrste osiguranja koje pokrivaju rizike koji neposredno ugrožavaju čovekov život ili telo: 

 1. osiguranje od nesrećnog slučaja, 
 2. zdravstveno osiguranje i 
 3. osiguranje života. 

Svaka od ovih osnovnih vrsta osiguranja pojavljuje se u brojnim oblicima, a uobičajeno je i njihovo spajanje (na primer ugovaranjem osiguranja života može se zaključuti i osiguranje od nesrećnog slučaja kao i neka od vrsta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja).

Kod osiguranja lica rizik obuhvaćen osiguranjem se ostvaruje na ličnosti osiguranog lica, a ličnost osiguranog lica se ne može izraziti kroz materijalnu vrednost (u novcu), pa se ni šteta koja se ostvari na osiguranom licu (oštećenje zdravlja, povreda, invaliditet itd.) ne može izraziti u novcu. Cilj osiguranja nije naknada štete prouzrokovane osiguranim slučajem, već isplata unapred utvrđene osigurane sume (naknade koju društvo za osiguranje isplaćuje po nastupanju osiguranog slučaja).

U ugovorima o osiguranju lica (osiguranje života i osiguranje od nesrećnog slučaja) visina osigurane sume utvrđuje se u polisi prema sporazumu ugovornih strana.

Osiguranje od nesrećnog slučaja obuhvata osiguranje lica od neočekivanih događaja za vreme obavljanja redovnog posla, ili tokom slobodnog vremena, obezbeđujući isplatu unapred ugovorenog iznosa novca u slučaju potpune ili delimične trajne invalidnosti, kada dođe do prolazne radne nesposobnosti, za slučaj narušenja zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili za slučaj smrti osiguranika.

Zdravstveno osiguranje ima za cilj očuvanje i zaštitu zdravlja. Osim obaveznog, zakonom je predviđena i mogućnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. U Republici Srbiji dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu sprovoditi Republički zavod za zdravstveno osiguranje i društva za osiguranje.

Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja su:

 1. paralelno zdravstveno osiguranje (osiguranje kojim se pokrivaju troškovi zdravstvene zaštite kada osiguranik koristi usluge koje su obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem ali na način koji je drugačiji od načina i postupka ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koji je propisan zakonom)
 2. dodatno zdravstveno osiguranje (osiguranje kojim se pokrivaju troskovi lekova, medicinskih pomagala, ili obezbedjuju novcane naknade koje nisu obuhvacene obaveznim zdravstvenim osiguranjem I koje pruza veci obim prava od obaveznog zdravstvenog osiguranja)
 3. privatno zdravstveno osiguranje (zdravstveno osiguranje za lica koja nisu obuhvacena obaveznim zdravstvenim osiguranjem)

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme boravka u inostranstvu (putno zdravstveno osiguranje) pruža zaštitu za slučaj iznenadne bolesti ili povreda za vreme boravka u inostranstvu. Putno zdravstevno osiguranje može se ugovoriti kao pojedinačno, porodično ili grupno.

Više informacija o putnom zdravstvenom osiguranju pogledajte u prospektu Narodne banke Srbije

Link: http://www.tvojnovac.nbs.rs/export/internet/latinica/63/prospekti/50_putno_osiguranje.pdf

Životno osiguranje

Životno osiguranje je ugovor kojim se obezbeđuje isplata ugovorom definisanog iznosa novca, za slučaj smrti osiguranog lica ili za slučaj da osigurano lice doživi određeni broj godina. Ono je pravo dugoročno osiguranje koje pruža značajnu socijalnu sigurnost štiteći pojedince i porodice od raznih životnih nedaća. U osiguranje života se često ujključuju i rizici invalidnosti, nezgode i bolesti.

Zbog svoje prirode, osiguranje života se razlikuje od svih ostalih vrsta osiguranja, javljajući se u raličitim oblicima. Preovlađujući oblik životnog osiguranja sadži u sebi štedni činilac (tzv. štednu premiju), koji predstavlja važan izvor dugoročnih sredstava raspoloživih za ulaganje. S obzirom na svoje posebnosti, životnom osiguranju su posvećene posebne zakonske odredbe, a sredstva osiguranika po osnovu zaključenih životnih osiguranja uživaju posebnu zakonsku zaštitu.

Prema riziku koji se obuhvata osiguranjem života postoje:

Osiguranje za slučaj smrti (riziko osiguranje života)

Ovaj ugovor o osiguranju se javlja u dve varijante, u zavisnosti od toga da li se osigurani slučaj ostvaruje za sve vreme trajanja života osiguranika ili se ostvaruje u jednom određenom periodu. U prvom slučaju se radi o doživotnom osiguranju za slučaj smrti, a u drugom o osiguranju za slučaj smrti sa određenim rokom trajanja.

Osiguranje za slučaj doživljenja

Osiguranje za slučaj doživljenja je takva vrsta osiguranja kod koga osigurani slučaj nastaje kada osigurano lice doživi određeni broj godina.

Mešovito osiguranje

Mešovito osiguranje ili osiguranje za slučaj smrti i za slučaj doživljenja je osiguranje kod koga osiguravač plaća ugovorom definisan iznos novca (osigurana suma), ukoliko osiguranik umre za vreme trajanja osiguranja, ali i u slučaju ako osiguranik doživi kraj perioda osiguranja.

Ovo osiguranje osim pokriće rizika smrti ima i karakter štednje. Njegova osnovna obeležja su:

 • trajanje osiguranja je na određeno vreme,
 • za slučaj smrti korisniku se isplaćuje osigurana suma,
 • za slučaj doživljenja ugovorenog roka osiguraniku se isplaćuje osigurana suma,
 • osiguranje se može otkupiti, a može se dobiti i zajam na polisu ili predujam,
 • polisa osiguranja se može dati u zalog.

Osiguranje sa utvrđenim rokom isplate

Osiguranje sa utvrđenim rokom isplate je ono osiguranje kod koga se osiguravač obavezuje da osiguraniku ili korisnicima osiguranja isplati osiguranu sumu po isteku roka koji je utvrđen ugovorom. U slučaju da osigurano lice umre pre tog roka, prestaje obaveza plaćanja premije a osiguravač će isplatiti osiguranu sumu naslednicima tek po isteku definisanog roka.

Više informacija o živonim osiguranjima pogledajte u prospektu Narodne banke Srbije

Link: http://www.nbs.rs/export/internet/latinica/63/prospekti/50_zivotno_osiguranje.pdf